مدیریت حسابهای دریافتنی

مدیریت حسابهای دریافتنی :

از نظر مالی ارزش پولی حسابهای دریافتنی را می توان به دو بخش تقسیم کرد :

یک بخش هزینه نقدی شرکت برای تامین کالاهایی که فروخته شده اند و

بخش دیگر تفاوت بین هزینه های نقدی و فروش کالاهاست.

 

تصمیم در مورد اعطای اعتبار:

معمولاَ شرکتها به سه گروه از مشتریان خود اعتبار می دهند سایر شرکتها افراد و واحدهای دولتی بحث رابه اعطای اعتبارات به سایر شرکتها و افراد محدود می کنیم .

 

اعطای اعتبار به افراد:

شرکتها غالیاَ برای افرادی که از شرکت کالا می خرند اعتباری در نظر می گیرند . معمولاَ تجار کوچک به مشتریان خود مستقیماَ اعتبار نمی دهند بلکه کارتهای اعتباری مشتریان را می پذیرند .

 

ارزیابی مخاطره :

ارزیابی مخاطره تحلیلی کمی از احتمال عدم پرداخت بهای کالاهایی است که مشتری نسیه خریداری کرده است ، ارزیابی مزبور در تصمیم گیری نسبت به ارائه اعتباربه یک مشتری کمک می کند.

 

اعتبار تجاری:

در اکثر معاملات بین شرکتها خریدار فوراَ پول پرداخت نمی کند و هیچ قراداد رسمی وام را نیز امضاء نمی کند . معمولاَ فروشنده از خریدار می خواهد که بهای کالا را تا زمان معینی پرداخت کند .

این مطلب را از دست ندهید!
كارت بازرگانی چیست

معمولاَ شرایط اعتباری شرکت در یک بازار خاص رقابتی بوسیله بازار تعیین می شود . شرکتهای یک رشته خاص شرایط اعتباری مشابهی دارندو معمولاَشرایط اعتباری آنها نیز مشابه است .

 

ویژگیهای مشتری:

مدیران اعتبارات غالباَ ارزیابی مخاطره اعطای اعتبار را بر اساس خصوصیات مشتری قرار می دهند که این خصوصیات عبارتنداز :

  1. تمایل مشتری به پرداخت بدهی که مهمترین ویژگیست .
  2. شرایط کلی اقتصادی و وضعیت اشتغال مشتری
  3. توانایی مشتری برای پرداخت بدهی که از طریق جریان نقدینه مشتری مشخص می شود .
  4. خدمات مالی بیشتری که به رابطه ارزش ویژه با بدهی ها بستگی دارد.
  5. دارایی که بیشتر می تواند وثیقه وام قرار دهد .

 

سیاست اعتباری:

تصمیم در مورد اعطای اعتبار به یک مشتری خاص تا حدی به سیاست کلی اعتباری شرکت بستگی دارد .چنانچه در مورد اعطای اعتبار سیاست سخت گیرانه ای مد نظر باشد .
و از نظر انتخاب مشتری نیز سخت گیری اعمال شود میزان سرمایه گذاری در حسابهای دریافتی کمتر خواهد بود . سطح بدهی های مشکوک الوصول و سوخت شده پایین و حجم فروش نیز احتمالاَ پایین خواهد آمد .

 

مخاطره حسابهای دریافتنی:

در شرایط عادی کل زیان حاصل از عدم دریافت مطالبات را می توان با دقت قابل قبولی پیش بینی کرد الخصوص اگر شرکت سیاست اعتباری خود را تغییرندهد و مشتریان زیادی داشته باشد .

این مطلب را از دست ندهید!
ارتقای شغلی

 

کنترل حسابهای دریافتنی:

هرچه سرعت پرداخت مشتریان کمتر باشد سرمایه گذاری شرکت در حسابهای دریافتنی بیشتر خواهد بود .متوسط دوره وصول مطالبات معیاری ساده برای محاسبه متوسط تعداد روزهایی است که پرداخت مشتریان طول می کشد

متوسط دوره وصول مطالبات = حسابهای دریافتنی تقسیم بر فروش نسیه روزانه

 

مطالعه بیشتر